Kullanıcı Sözleşmesi

A.)Taraflar
1. İş bu kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır). etagram.com/home web sitesinin hizmetlerini yürüten Türkiye adresinde ikamet etmekte ve (bundan böyle “etagram.com/home” olarak anılacaktır.)
2. etagram.com/home tarafından işletilen etagram.com/home internet portalında ürün, hizmet alım, satım ve/veya kiralaması yapmak üzere yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum ile (kısaca bundan sonra üye olarak anılacaktır) etagram.com/home arasında web sitesinin hizmet verdiği elektronik ortamda, üyenin siteye kayıt aşamasında yapılmıştır.
3. etagram.com/home’a ‘Üye’ olmakla ‘Sözleşme’yi tamamen okuduğunuzu, Sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

B.) Tanımlar
1. Üye: etagram.com/home’a üye olan İş bu ‘Sözleşme’ de belirtilen şartlar dahilinde sitede verilen hizmetlerden yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişi ve/veya kişiler.
2. Web sitesi: etagram.com/home adlı alan adından ve bu ada bağlı alt alan adlarından meydana gelen web sitesidir.
3. etagram.com/home Görevleri (Kısaca ‘Görev’): Üyelerin ‘SÖZLEŞME’da belirtilen eylem ve eylemleri yerine getirmeleri amacıyla etagram.com/home’nin sağladığı site içerisindeki uygulamalar.
4. Alıcı: etagram.com/home’da verilen hizmetleri kullanarak ‘Satıcı’ tarafından satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıdır.
5. Satıcı: etagram.com/home’da verilen hizmetleri kullanarak hukuki olarak mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üstünde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürün ve/veya hizmetleri, diğer üyelere yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı.
6. Üye adı: etagram.com/home ‘Üye’lerinin ‘etagram.com/home’ hizmetlerinden yararlandıkları sırada site içindeki diğer ‘Üye’lere gözüken ve/veya tanıtan üye kimlik ismidir.
7. Üye şifresi: etagram.com/home’a üyelik sırasında ‘Üye’nin kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisinin bileceği, kullanacağı, bundan sonra etagram.com/home’dan yararlanmak için ‘Üye Giriş’i sırasında kullanacağı harf, numara, alt tire(_), çizgi(-)’dan oluşan şifredir.
8. Ürün: etagram.com/home’da ‘Satıcı’ tarafından satışa sunulan bütün mal ve/veya hizmetlere denir.
9. İlan: etagram.com/home’da ‘Üye’ tarafından etagram.com/home ‘nin belirlediği kategori ve başlıklar altında arz edilen ve/veya satışa sunulan her türlü mal, ürün ve hizmete denir.
10. Hizmet: etagram.com/home tarafından Üye’lere sunulan, etagram.com/home içeriği ve bu içeriğe konu olan (bilgi, ilan, link, kategori, liste, şablon) tüm materyaller Hizmet kapsamına girmektedir.

C.) Sözleşme’nin İçeriği ve Kapsamı
1. Sözleşme’nin konusu, etagram.com/home’da verilen Hizmet’lerin ve bu Hizmet’lerden faydalanma koşullarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.
2. Sözleşme’nin içeriği, ‘Sözleşme’ ile etagram.com/home içerisinde bulunan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin etagram.com/home tarafından yapılmış olan bütün duyuru, açıklama, uyarı, yazı gibi beyanlardan oluşmaktadır.
3. Kullanıcı Sözleşme’nin hükümlerini tasdik etmekle, etagram.com/home içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak etagram.com/home tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul ve tasdik etmiş olmaktasınız.

D.) Üyeliğin ve Hizmetlerin Kullanımı Şartları
1. Üyelik, etagram.com/home’nin ilgili bölüm ve kategorilerinden, Üye olmak isteyen şahıs tarafından etagram.com/home’a üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle üye kayıt işlemlerinin yaptırılması ve etagram.com/home tarafından üye kayıt işleminin onaylanmasıyla tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, İş bu Sözleşme’da belirlenen Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
2. etagram.com/home’a üye olabilmek için, T.C kanunlarınca reşit olmak ve iş bu Sözleşmenin H Maddesi uyarınca etagram.com/home tarafından, geçici üyelikten uzaklaştırılmış olmamak ve/veya süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan ve/veya yukarıda belirtildiği gibi, İş bu Sözleşme‘nin H maddesi uyarınca, etagram.com/home tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış ve/veya süresiz olarak yasaklanmış olan şahısların etagram.com/home’a kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, etagram.com/home üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

E.) ‘Üye’lerin Hak ve Yükümlülükleri
1. Kullanıcı, üyelik şartlarını yerine getirirken, etagram.com/home Hizmet’lerinden faydalanırken ve etagram.com/home’daki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, kullanıcı SÖZLEŞME’sinde yer alan bütün şartlara, etagram.com/home’da belirtilen kurallara ve yürürlükteki bütün kurallara uygun hareket edeceğini, yukarıdaki bütün şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını tasdik, beyan ve taahhüt eder.
2. Üye Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat kuralları gereğince ve/veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, etagram.com/home’nin kendisine ait veritabanında tuttuğu gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara ve hak sahibi şahıslara açıklamaya yetkili olacağını, bu sebeple etagram.com/home’dan her ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, tasdik, beyan ve taahhüt eder.
3. Üyeler’in etagram.com/home tarafından kendilerine sunulan Hizmet’lerden faydalanmak amacı ile site içeriğine erişim vasıtalarının (Üyelik adı ve Üyelik Şifresi vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in site içeriğine giriş vasıtalarının güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki bütün ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı, uğrayabileceği bütün zararlara istinaden etagram.com/home’nin doğrudan ve/veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4. Üyeler etagram.com/home içinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. etagram.com/home Üyeler tarafından etagram.com/home’a iletilen veya etagram.com/home üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, soruşturma bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu olan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ortaya çıkacak hiçbir zarar ve/veya tazminattan sorumlu tutulamaz.
5. Üyeler, etagram.com/home’nin yazılı ve resmi onayı olmadan, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
6. etagram.com/home’nin verdiği Hizmet’lerden faydalananlar ve etagram.com/home’yi kullananlar, sadece hukuka uygun amaçlarla etagram.com/home üzerinde işlem gerçekleştirebilirler. Üyeler’in site içinde yaptığı her eylem ve işlemle ilgili hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye etagram.com/home ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, etagram.com/home içerisinde bulunan resimleri, metinleri, yazıları, görsel ve işitsel imge ve simgeleri, videoları, dosyaları, veritabanları,etagram.com/home ve bütün etagram.com/home alt alan adlarını ve içeriklerini, katagori ağacını ve listelerini çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla etagram.com/home ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan, tasdik ve taahhüt eder. etagram.com/home Üyeler’i SÖZLEŞME hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak etagram.com/home üzerinde gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve/veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamazlar.
7. Üyeler’da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından etagram.com/home’da sunulan Hizmet’lerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı etagram.com/home’nin ve etagram.com/home çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, yazılı, görsel, işitsel, video imge ve/veya simgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu fiilleri gerçekleştiren şahısların sorumluluğu altındadır. etagram.com/home Üyeler’da dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.